Priser og vilkår

De fleste advokatoppdrag betales etter regning, og prisen er blant annet basert på timeforbruk. Vanlig timepris er fra kr 1.790,- til kr 1.990,- pr. time ekskl. mva. Timeprisen avhenger først og fremst av hva slags sak det gjelder, og dette avklares før oppdraget påbegynnes. Spør oss, så får du et anslag over hva tjenesten kan koste. Kontakt oss.

Lurer du på om du har en sak, koster det sjelden mye med en kort konsultasjon der du presenterer saken, slik at vi kan gi deg et råd om saken er verdt å forfølge. En kort telefonsamtale før oppdraget påbegynnes kan dessuten ofte avklare om det kan synes som om du har en sak eller ikke. 

Det er viktig at du tenker på at det fort kan bli dyrt å ikke engasjere advokat i tide. Vår erfaring er at saker kan bli mer kompliserte dersom vi ikke kontaktes allerede i en tidlig fase.

Fri rettshjelp:

Vi vil kunne yte fri rettshjelp etter rettshjelpsloven dersom du har en bruttoinntekt som ikke overstiger kr 350.000,- pr år (kr 540.000 for de som er gift, samboer eller reg. partner), og ikke har nettoformue over kr 150.000,-. Er formuen bundet opp i din bolig, vil dette ikke medregnes. Om fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring:

For privatpersoner er det viktig å være klar over at en vanlig bolig- eller innboforsikring eller andre forsikringer ofte gir rett til advokatbistand når du kommer opp i en tvist. Ditt forsikringsselskap dekker da ofte 80 % av dine saksomkostninger, etter at du har dekket en egenandel som ofte utgjør kr 4.000. Forsikringsselskapene har et øvre tak for dekning av saksomkostninger.

Saksomkostninger fra det offentlige:

Dersom du trenger hjelp til å klage på et vedtak som den offentlige forvaltning har fattet, har du etter forvaltningsloven som hovedregel krav på å få dekket nødvendige omkostninger dersom du får medhold i klagen.

Oppdragsbekreftelse / vilkår:
Vi sender rutinemessig ut vår oppdragsbekreftelse del I og II i forbindelse med oppstart av nye oppdrag. Del II inneholder våre standardbetingelser.

For å lese våre standardbetingelser, klikk her.

Personvernerklæring:
For å lese vår personvernerklæring, klikk her.

Virksomhetsopplysninger for Advokathuset Fredrikstad:

·         Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vedrørende alle advokatene ved Advokathuset Fredrikstad.

·         Samtlige advokater ved Advokathuset Fredrikstad har advokatbevilling fra Norge. Advokat Trond Karlsen og Torgeir Røinås Pedersen er medlemmer av Den Norske Advokatforening. 

·         Samtlige advokater ved Advokathuset Fredrikstad har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvar. 

·         Advokatene er omfattet av klageordningen for advokattjenester. Det henvises til www.advokatenhjelperdeg.no Har du ikke Acrobat Reader, kan den lastes ned gratis f.eks fra http://get.adobe.com/no/reader/

       

Kontakt oss

Advokathuset fredrikstad
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad

TELEFON         69 30 19 00
FaKs69 30 19 01
E-post:             firmapost@adv-huset.no

Latest news

ADVOKATHUSET FREDRIKSTAD 

Advokathuset Fredrikstad ble opprettet i 1989, og er et kontorfellesskap bestående av tre advokater og en advokatsekretær.© Fredrikstadadvokatene AS


Følg oss: